Erfgrens bepalen: Alles over uw erfgrens

Het bepalen van de erfgrens is niet altijd zomaar te doen. Een eerder geplaatste schutting kan bijvoorbeeld afwijken van de daadwerkelijke perceelsgrens. Een nieuwe schutting, uitbouw of boom wilt u uiteraard ook niet voorbij de erfgrens hebben. In dit artikel hebben wij alle regels en middelen op een rijtje gezet om zo uw erfgrens duidelijk in kaart te brengen. 

Afhankelijk van hoe precies u de kadastrale grenzen van uw perceel wilt bepalen zijn er verschillende mogelijkheden:

      
 Inzicht in de globale ligging van een perceelMakkelijk te lezen en tot op ±10 cm nauwkeurigBestaande grenzen zichtbaar maken door professionals
 Kadastrale kaart pakket
 
Kadastrale kaart met maten
 
Grensreconstructie
 
 
€19.95
€89.95
€649.00
  Nauwkeurigheid maten
Nauwkeurigheid maten   ± 10 cm exact
  Rechtsgeldigheid
Rechtsgeldigheid    
  Bebouwing
Bebouwing  
  Huis- en perceelsnummers
Huis- en perceelsnummers  
  Luchtfoto
Luchtfoto    
  Omgevingskaart
Omgevingskaart    
   
 

 

 

VERSCHIL ERFGRENS EN PERCEELSGRENS

Uw erf kan uit meerdere percelen bestaan. In de registers zijn de kadastrale grenzen van alle losse percelen gedocumenteerd.

Uw ‘stuk grond’ kan dus juridisch gezien uit meerdere percelen bestaan. Dat betekent dat als u de kadastrale grens wilt bepalen tussen het erf van uzelf en uw buren dat u mogelijk meerdere percelen moet opvragen. Op die manier kunt u de erfgrens en daarmee de plek van de erfafscheiding bepalen.

Als u met uw postcode en huisnummer een kadastrale kaart of Kadasterdata inmeet verslag aanvraagt, dan krijgt u de kadastrale grenzen van het perceel waar uw woning op staat. Mocht u meerdere percelen nodig hebben, maar weet u de perceelnummers niet, dan kunt u deze vinden op Kadasterdata.


HOE PRECIES KAN IK DE ERFGRENS BEPALEN


In principe liggen de perceelsgrenzen (en dus erfgrenzen) tot op de centimeter nauwkeurig vast in de registers. Dit zijn technische tekeningen en rechtsgeldige documenten waarin de maatvoering en/of coördinaten van de erfgrenzen zijn verwerkt door een landmeter.

Als u hier niet uit denkt te gaan komen (eventueel ook met uw buren), dan kunt u een grensreconstructie laten verrichten. Een landmeter zal hierbij op basis van het rechtsgeldige document de grenzen uitzetten, zodat u letterlijk kunt zien waar de erfgrenzen lopen.

Als het minder nauw komt, dan kunt u ook de erfgrens bepalen aan de hand van een kadastrale kaart met maten. Dit is een kadastrale kaart waarop de erfgrenzen voor u zijn ingetekend. Deze heeft een afwijking van plusminus 10 cm en is dan ook niet rechtsgeldig. Als u er met de buren op die manier uitkomt zijn de kosten van het bepalen van de erfgrens lager.  

Erfgrens aanpassen en laten inmeten

Wilt u een erfgrens aanpassen? Dat is nodig als:

 1. - een erfgrens verlegd is;
 2. - percelen zijn samengevoegd;
 3. - een perceel is gesplitst (zie kadastraal splitsen).


In dat geval kunt u het perceel of de percelen laten inmeten zodat deze in de registers geregistreerd worden. 


ERFGRENSREGELS: WELKE ZIJN ER?

Erfgrensregels geven aan welke rechten en plichten huiseigenaren en huurders hebben als het gaat over erfgrenzen. Het is belangrijk dat hier duidelijke regels over bestaan. Discussies over de erfgrens kunnen leiden tot burenruzies of conflicten met de gemeente. De juiste informatie kan voorkomen dat een irritatie uitgroeit tot een ruzie of zelfs een rechtszaak.


ERFAFSCHEIDING PLAATSEN OP DE ERFGRENS

Als u een heg of een schutting op de erfgrens wilt plaatsen, moet u rekening houden met de volgende regels:

 • Bij het plaatsen van een erfafscheiding óp de erfgrens, heeft u toestemming van de buren nodig. Zorg dat u dit vastlegt met handtekeningen om onduidelijkheden te voorkomen.
 • De erfafscheiding óp de erfgrens is van u beiden. Dat betekent dat u en uw buren de kosten en het onderhoud delen.
 • De heg of schutting mag achter uw huis niet hoger zijn dan 2 meter. Voor uw huis geldt een grens van 1 meter. Er kunnen per gemeente andere regels gelden, dus vraag het na bij uw eigen gemeente.
 • In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van een erfafscheiding. Op www.omgevingsloket.nl leest u of dat voor uw perceel geldt. 

Als u een nieuwbouwwoning heeft gekocht en de kavel naast dat van u is nog niet verkocht, dan heeft u het recht een schutting te plaatsen op de erfgrens. Wanneer de kavel na verloop van tijd wel bewoond is, dan kunt u de buren niet verplichten om mee te betalen aan de schutting. De buren kunnen op hun beurt u niet verplichten de schutting te verwijderen. Ze kunnen wel een schutting plaatsen tégen uw schutting, op hun eigen perceel.


PLAATSEN LANGS DE ERFGRENS

Er zijn ook regels voor het plaatsen van groen, schuttingen en aanbouwen op uw eígen erf:

 • Op uw eigen grond mag u zonder toestemming van de buren een erfafscheiding plaatsen. Onderhoud en kosten zijn dan wel voor u alleen. Uw buren zullen het waarderen als u hen inlicht over uw plannen.
 • Een heg of heester moet minimaal een halve meter van de erfgrens staan. Voor een boom geldt een minimale afstand van 2 meter, dit wordt gerekend vanaf het midden van de voet van de boom. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen:
  • Wanneer de beplanting niet hoger is dan de scheidsmuur tussen de twee erven.
  • Als uw buren toestemming hebben gegeven voor plaatsing dichter bij de erfgrens. Zorg wel dat u dit samen vastlegt.
  • Indien de erfgrens vaarwater of een openbare weg is.
  • Als de boom al minimaal 20 jaar op die positie staat.
 • U mag wortels van bomen en struiken van uw buren of de gemeente verwijderen als deze in uw tuin komen. Toestemming is niet nodig, maar het is wel goed als u hen inlicht. Zorg dat het verwijderen van de wortels de boom of struik niet zwaar beschadigd, gebeurt dit wel, dan kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden.
 • Een boom kan een aanwinst zijn voor uw tuin, maar als deze groot wordt kunnen uw buren last hebben van uw bladerdek. Onenigheid over vallend blad, versperring van uitzicht of minder zonlicht zijn helaas vaak aanleiding tot onenigheid. Overhangende takken mogen gesnoeid worden als er toestemming is van de buren.

Gemeenten kunnen met een verordening de regels aanpassen. Informeer dus altijd bij uw eigen gemeente, alvorens u aan de slag gaat.


BOUWEN TEGEN EEN SCHEIDSMUUR

Zorg voor de juiste informatie voordat u gaat of laat bouwen. Het bouwen tegen een scheidsmuur kent duidelijke regels:

 • Als een gewone scheidsmuur op de erfgrens staat, mag daartegen gebouwd worden zonder toestemming van de buren. Het is belangrijk dat u de muur, en de gebouwen waar de muur onderdeel van uitmaakt, niet beschadigt. Tot halverwege de dikte van de muur mogen balken en ankers worden aangebracht of vervangen.
 • Wanneer de scheidsmuur onderdeel is van de woning van de buren is het een ander verhaal. U heeft toestemming nodig, ongeacht of de scheidsmuur op de erfgrens staat of op uw perceel. Heeft u een bewijs van een afspraak van erfdienstbaarheid, dan heeft u recht om zonder toestemming tegen de scheidsmuur te bouwen.
 • Als de muur op het perceel van de buren staat, is het hun eigendom. U heeft geen recht om zonder toestemming tegen deze muur te bouwen.

Communicatie is belangrijk om de verstandhouding met uw buren goed te houden. Dus al staat u in uw recht met de uitvoering van uw plannen, licht de buren altijd in. Zorg ook dat de exacte erfgrens duidelijk is, alvorens er discussie gevoerd wordt over de plaatsing van een erfafscheiding. 


ERFAFSCHEIDING REGELS: BEZWAAR MAKEN

Het plaatsen van een erfafscheiding kan aanleiding zijn tot een conflict tussen buren. Het is daarom belangrijk juiste informatie over de ligging van de erfgrens te hebben. Ook de regelgeving omtrent schuttingen, heggen en bomen geeft duidelijkheid. Een bestaande situatie kan ook tot irritatie leiden; denk aan overhangende takken. Als u hier last van heeft, kunt u dit aangeven bij uw buren. Als zij hier niks mee doen, dan kunt u een vervolgstap nemen: U geeft schriftelijk bij de buren aan dat u wenst dat ze hun boom snoeien. Hier legt u ook een redelijk termijn vast, bijvoorbeeld zes weken. Als uw buren geen gehoor geven aan uw verzoek, mag u de takken zelf snoeien. Dit snoeirecht moet u correct gebruiken, ook hierin bent u gebonden aan regels. Zo mag u de boom niet te veel terugsnoeien, zodat deze niet meer groeit en afsterft. Zorg dat u juridisch advies inwint, alvorens u aan de slag gaat. Betreft het een boom van de gemeente? Overleg dan met de gemeente.


HOE WERKT ERFGRENSVERJARING?

Ongemerkt kunt u te maken hebben met de verjaring van een stuk grond. Zo kan het zijn dat door verjaring een stuk grond nu tot uw perceel behoort of dat u juist een stuk van uw perceel moet afstaan aan de buren of aan de gemeente. Dat lijkt wat vreemd, maar het is bij wet vastgelegd. Wat kan dat voor u betekenen?

De plaats van een heg of schutting geeft niet de officiële erfgrens aan. Het kan zijn dat een schutting op het terrein van uw buren staat, of juist op uw eigen perceel. Wellicht gaat dit om enkele centimeters, maar het kan ook over een groter stuk grond gaan. Als iemand twintig jaar lang of langer “bezitter” is van een deel van de grond van de buren, dan gaat dit stuk van het perceel hem toebehoren. Uiteraard kan dit niet zomaar; we zetten de voorwaarden op een rij:

 • Het stuk perceel is twintig jaar of langer in “bezit” van de aangrenzende perceeleigenaar.
 • “Bezit” mag pas zo heten als er aangetoond kan worden dat er ook werkelijk twintig jaar of langer sprake is geweest van bezit. Getuigenverklaringen en foto’s kunnen dit onderbouwen.
 • De situatie waarin een stuk grond onderverhuurd of verpand is, is hier niet van toepassing.
 • De eigenaar van het perceel dat deels wordt ingenomen heeft in al die twintig jaar geen bezwaar gemaakt.


VERJARING GROND VAN DE BUREN

Veel mensen verwelkomen een stuk extra grond, zelfs een paar centimeter kan uw tuin al net wat prettiger maken. Als de grond van uw buren is verjaard, kan de erfgrens dus in bepaalde gevallen verlegd worden. Een goede verstandhouding met de buren is ook veel waard, waarschijnlijk nog meer dan een groter perceel.


KADASTRALE GEGEVENS VAN EEN PERCEEL

De meeste mensen laten hun perceel niet meten bij de aankoop van een woning. Toch is het raadzaam dit wel te doen, zo heeft u nauwkeurig zicht op uw perceelsgrens. Het kan zijn dat uw nieuwe buren al eerder een stukje van uw perceel bij dat van hen hebben betrokken. Een inmeetverslag van Kadasterdata geeft duidelijkheid.

Wij helpen u graag met het vaststellen van de originele erfgrenzen of we kunnen u verder helpen met een grensreconstructie. Voor juridische vragen wijzen wij u door naar uw rechtsbijstandsverzekeraar of juridisch loket in uw gemeente.

Het burenrecht is opgenomen in de wet. In die wet staat uitgelegd welke rechten en plichten je hebt ten aanzien van je buren, dit geldt voor huiseigenaren en voor huurders. Onenigheid of zelfs ruzie met de buren ontstaat vaak omdat er onduidelijkheid is over de erfgrens. Waar eindigt het perceel precies? Hoe zit het met aanplanting, zoals heggen en bomen? Waar kan de schutting geplaatst worden en hoe hoog mag deze zijn? Correcte en actuele informatie kan voorkomen dat een irritatie uitgroeit tot een vervelende burenruzie.

Beschikbare producten

Kadastrale kaart met maatvoering

Bekend van TV!

Dit product is ideaal voor de globale maatvoering van het perceel.
- Direct leverbaar
Kadastrale kaart (A0)
Kadastrale kaart (A0)
De kadastrale kaart A0 formaat is een overzicht van het opgevraagde perceel en omliggende percelen.
- Leverbaar binnen twee werkdagen
Splitsingsakte
Splitsingsakte
In de splitsingsakte is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten van een gebouw vastgelegd.
- Leverbaar binnen één werkdag
Luchtfoto met perceelsgrenzen (A3)
Luchtfoto met perceelsgrenzen (A3)
Dit is een kaart met luchtfoto van het opgevraagde perceel en omliggende percelen in A3 formaat.
- Leverbaar binnen twee werkdagen
Kadastrale kaart pakket
Kadastrale kaart pakket
De kadastrale kaart is een overzicht van het perceel en omliggende percelen met de erfgrenzen.
- Direct leverbaar
Grensreconstructie
Grensreconstructie

Bekend van TV!

Wilt u een onafhankelijke reconstructie van uw perceel met de originele metingen van het Kadaster? Hiermee heeft u de exacte erfgrenzen.
Splitsing van percelen
Bij het splitsen van een perceel wordt in twee dagdelen uw perceel opgesplitst door een expertise team van Kadasterdata.
Terug naar boven