Kadasterdata handelt niet voor het kadaster, maar verwerkt de gegevens in eigen producten

Privacystatement

Privacy statement Kadasterdata.nl

In dit statement leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Mocht u naar aanleiding van dit statement vragen hebben, dan kunt u contact opnemen, zie hieronder.

Contactgegevens van Kadasterdata.nl

Kadasterdata.nl is een handelsnaam van Pect. B.V.  een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Alblasserdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82785856. Wij zijn bereikbaar via de telefoon (078-69 16823) en via e-mail (support@kadasterdata.nl). Verder zijn wij bereikbaar via het contactformulier op onze website (https://www.kadasterdata.nl/contact).  

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onze dienstverlening bestaat uit meerdere pijlers, te verdelen in drie categorieën: (1) woningwaardeproducten, (2) perceelsinformatie en (3) kadastrale producten. Deze producten bieden wij aan zowel particuliere, incidentele gebruikers als aan zakelijke structurele gebruikers. Daarnaast is er een gratis dienst (4), waarbij een betrokkene een gratis indicatieve waardebepaling van zijn woning kan laten verrichten.

Voor het aanbieden van onze 3 diensten is er dus ook een vijfde categorie persoonsgegevens, namelijk de gegevens van de klanten die daar gebruik van maken.

Per categorie wordt hierna aangegeven wat de grondslag en de doeleinden is van de verwerking van deze persoonsgegevens. Voor het gebruik van cookies is een apart cookiestatement opgesteld.

Categorie 1: Woningwaardeproducten
Deze categorie van gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Kadasterdata.nl. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk in de uitvoering van onze dienstverlening. Onze dienstverlening is erop gericht om de rechtszekerheid, de redelijke waardeverwachting, de rechtstoestand en de transparantie in het handelsverkeer van onroerend goed te bevorderen en te waarborgen, en ligt daarmee tevens in lijn met het wettelijk kader voor de verwerking en openbaarmaking van deze gegevens. Deze gegevens zijn op grond van de Kadasterwet openbaar en te raadplegen. Verstrekking van die gegevens vindt plaats op grond van art. 99 e.v. Kadasterwet aan Kadasterdata.nl.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens vanuit het Kadaster:

Naam en adresgegevens van de eigenaar van onroerend goed
Gegevens omtrent levenspartners, gemeenschappelijk bezit en burgerlijke staat
Grootte van het perceel dat iemand bezit

Op basis van de openbare gegevens past Kadasterdata.nl op basis van een geavanceerd rekenmodel een nadere waardebepaling toe. Naast de gegevens van het Kadaster maakt Kadasterdata.nl gebruik van gegevens van andere bedrijven en publieke instellingen, CBS, gemeentelijke WOZ gegevens en Woningwizard. De verschillende data worden door Kadasterdata.nl verrijkt en vertaald naar gebruiksvriendelijke rapporten. Het uiteindelijke resultaat wordt in een rapport aan de klant gepresenteerd.

Bij de belangenafweging heeft Kadasterdata.nl onder andere de volgende elementen betrokken:

1)      De persoonsgegevens waar wij ons product op baseren, zijn ook altijd te raadplegen via het verplichte openbare register van het Kadaster en dit betreft dus openbare informatie.

2)      De verrijking van de informatie om tot een realistische woningwaarde te komen volgt uit onze modelmatige berekening, waarbij de resultaten in een overzichtelijk eindproduct worden verwerkt.

3)      Het uiteindelijke product is slechts beschikbaar voor betalende klanten van Kadasterdata.nl, die dit specifieke product bestellen.

4)      Wij hebben daarmee dus vastgelegd aan wie deze gegevens zijn verstrekt.

5)      Het is de klant op grond van de overeenkomst verboden om de gegevens aan derden te verstrekken.

Categorie 2: Perceelsinformatie
Deze categorie van gegevensverwerking is eveneens noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Kadasterdata.nl. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk in de uitvoering van onze dienstverlening. Onze dienstverlening is erop gericht om een doelmatige geo-informatie te kunnen verstrekken, waarmee zowel particulier als zakelijk gebruiker zijn/haar (eigendoms)rechten kan verifiëren en daarmee een bijdrage te leveren aan economische activiteiten. Daarmee is het doel gelijk aan het wettelijke doel van de Kadasterwet. Verstrekking van die gegevens vindt plaats op grond van art. 99 e.v. Kadasterwet aan Kadasterdata.nl.

Daarbij wordt enerzijds gebruikgemaakt van openbare gegevens, zoals de informatie uit het kadastrale kaarten. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van luchtfoto’s. Het uiteindelijke product is (naar keuze van de klant) een combinatie van kadastrale gegevens, ingetekend op een luchtfoto, met aanduiding van omliggende bebouwing.

Daarnaast is het mogelijk om een zogenaamde grensreconstructie te laten uitvoeren. Daarbij wordt door landmeters het perceel opnieuw ingemeten. Daarbij wordt gewerkt op grond van de landmeetkundige gegevens uit het Kadaster.

Ook bij deze belangenafweging heeft Kadasterdata.nl onder andere de volgende elementen betrokken:

1)      De gegevens waar wij ons product op baseren, zijn ook altijd te raadplegen via het verplichte openbare register van het Kadaster en dit betreft dus openbare informatie.

2)      De verrijking van de informatie om tot compleet product te komen volgt uit het verwerken van de openbare informatie in luchtfoto’s, waarbij de resultaten in een overzichtelijk eindproduct worden verwerkt.

3)      Het uiteindelijke product is slechts beschikbaar voor betalende klanten van Kadasterdata.nl, die dit specifieke product bestellen.

4)      Wij hebben daarmee dus vastgelegd aan wie deze gegevens zijn verstrekt.

5)      Het is de klant op grond van de overeenkomst verboden om de gegevens aan derden te verstrekken.

Categorie 3: Kadastrale producten

Kadastrale producten betreffen aktes (zoals hypotheekaktes, eigendomsaktes), die op grond van de Kadasterwet zijn opgenomen in de openbare registers en daar voor een ieder zijn te raadplegen. De dienstverlening aan klanten bestaat uit het voor de klant opvragen van deze gegevens en het één-op-één verstrekken van deze gegevens aan de klant. De meerwaarde van Kadasterdata.nl zit – voornamelijk voor zakelijke gebruikers – in het feit dat het gehele pakket aan diensten in abonnementsvorm wordt aangeboden, waarmee de klant dus één aanspreekpunt heeft voor alle genoemde categorieën van producten.

Categorie 4: Gratis waardebepaling

Deze categorie geldt voor bezoekers van onze website die gebruikmaken van de gratis waardebepaling via https://www.kadasterdata.nl/woningwaarde. Deze categorie van gegevensverwerking is gebaseerd op twee grondslagen. Als eerste vraagt Kadasterdata.nl daarbij toestemming (op basis van opt-in, oftewel het actief aanvinken) of de klant aanvullende informatie wil, zoals tips over de aankoop van een woning of een gratis waardebepaling door een verkoopmakelaar. Daarnaast heeft Kadasterdata.nl een gerechtvaardigd belang, namelijk het belang om marketing te kunnen verspreiden, om deze klant verdere informatie/updates te sturen die direct gelieerd zijn aan de gevraagde waardebepaling. Vanzelfsprekend heeft de klant bij iedere update de mogelijkheid om zich uit te schrijven (waarmee het recht op bezwaar direct wordt gehonoreerd).

Bij deze categorie van verwerking worden de opgegeven voor- en achternaam en het e-mailadres gebruikt en de gegevens inzake de gevraagde waardebepaling.

Categorie 5: Klantgegevens

Deze categorie van gegevensverwerking is noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst die wij met onze klanten hebben, en gebeurt waar nodig op basis van expliciete en uitdrukkelijke toestemming. In de overeenkomst met de klant wordt uiteengezet welke gegevens worden verwerkt en met welk doel.

Voor welke doeleinden gebruiken wij de persoonsgegevens?
Wij gebruiken deze voor verschillende doeleinden:

-          Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten aan u te kunnen verlenen. Dat betreft onder andere uw contactgegevens om met u te communiceren en uw adres- en financiële gegevens om aan u te kunnen factureren.

-          Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan betalingsgegevens.

-          Wij gebruiken uw contactgegevens daarnaast om u in een voorkomend geval te kunnen benaderen voor promotionele activiteiten en/of nieuwsbrieven die gerelateerd zijn aan uw eerdere aankoop. Vanzelfsprekend kunt u zich op ieder gewenst moment uitschrijven voor deze nieuwsbrieven.

Doorgifte persoonsgegevens
Wij geven uw persoonsgegevens door aan andere partijen:

-          Onze cloudserviceprovider. De cloudserviceprovider verwerkt in onze opdracht de persoonsgegevens en is verwerker van deze gegevens. De opslag van deze gegevens is altijd in de EU.

-          (Voor categorie 1, 2 en 3: de persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze klant. Daarbij is het de klant op grond van de overeenkomst verboden om deze gegevens aan anderen te verstrekken).

-          Wanneer een klant in het kader van perceelsinformatie (Categorie 2) een landmeetkundige dienst wil laten uitvoeren, worden de persoonsgegevens van de klant doorgegeven aan Boon Landmeten, die de landmeetkundige dienst uitvoert. De klant dient afzonderlijk akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Boon Landmeten.


Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) liggen. EER-landen zijn alle EU-landen plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Beveiliging van persoonsgegevens
Voor de beveiliging van onze data maken wij gebruik van een ICT-serviceprovider. Deze serviceprovider is gecertificeerd volgens ISO9001 en ISO 27001. Dat betekent dat het beveiligingsprotocol volgens geldende standaarden is ingericht en gedocumenteerd en dat er volgens vastgestelde procedures gewerkt wordt.

Daarnaast is onze serviceprovider NEN7510 gecertificeerd. De NEN7510 norm gaat over informatiebeveiliging en deze norm is voorgeschreven wanneer een serviceprovider diensten in de zorg wil aanbieden.

Met deze hoge standaarden hebben wij uw persoonsgegevens veilig opgeslagen. Vanzelfsprekend zijn onze medewerkers gebonden aan geheimhouding.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
De persoonsgegevens uit het Kadaster die wij voor onze klanten opvragen, verrijken en verstrekken, bewaren wij na levering aan onze klant 6 maanden. Daarna worden deze gegevens verwijderd.

Onze klantgegevens (naam, mailadres en facturen voor geleverde diensten) bewaren wij 7 jaar. Dat is gelijk aan de geldende en verplichte fiscale bewaartermijn. Deze gegevens zijn voor de klant altijd inzichtelijk via het klantportaal, waartoe de klant toegang heeft met mailadres en wachtwoord.

Welke rechten heeft u?
U heeft als betrokkene de volgende rechten:

-          U heeft het recht om te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.

-          U heeft het recht om te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.

-          U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens gewist worden.

-          U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u uw persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).

-          Als uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Als uw persoonsgegevens op een andere basis verwerkt worden (bijvoorbeeld om u juridisch te adviseren of ter onderbouwing of weerlegging van aansprakelijkheid) dan zullen uw persoonsgegevens op deze andere grond verwerkt blijven worden.

-          U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) als u meent dat wij een inbreuk maken op de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

U kunt een dergelijk verzoek indienen door een e-mail te sturen aan support@kadasterdata.nl. Wij kunnen u vragen om nader bewijs van uw identiteit te leveren alvorens wij uw verzoek in behandeling nemen.